Loading

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Artikel 2: Voorwerp

De prestatie plichtige te leveren prestaties en het voorwerp van de bestelling van de klant omvatten enerzijds de raadgevingen, het ontwerp, de inrichting van de bergingen in de woonruimte en anderzijds de levering van toebehoren.

Artikel 3: Studies

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de prestatie plichtige behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Artikel 4: Bestelling

De klant doet zijn bestelling door akkoord te gaan met de offerte en de plannen. Bestellingen zijn slechts bindend in hoofde van de prestatie plichtige na akkoord van de offerte en de plannen, betaling van het vermelde voorschot (artikel 12) en mededeling van alle inlichtingen nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van de prestaties.

Na ondertekening van de offerte en de plannen door de klant wordt er geen annulering of wijziging van de bestelling aanvaard. Bij annulering van de bestelling door de klant is de prestatie plichtige gerechtigd om een schadevergoeding te vorderen die gelijk is aan het vermelde voorschot (artikel 12).

Artikel 5: Inlichtingen

De klant verbindt er zich toe om de prestatie plichtige alle nodige inlichtingen te verschaffen, meer bepaald wat betreft de toegankelijkheid, de vochtigheid, de warmtebron, de exacte plaats in de muren, wanden, vloeren, plafonds van alle technische leidingen (water, elektriciteit, verwarming…)…nodig voor een goede uitvoering van de bestelling of uitvoerbaarheid ervan. In geen geval kan de prestatie plichtige aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade aan het gebouw van de klant en/of fouten in het concept of in de uitvoering, die verband zouden houden met een gebrek aan, een weerhouding van of een vervalsing van desbetreffende informatie door de klant.

Artikel 6: Verplichtingen van de klant voor de leveringen

De klant verbindt er zich toe om enerzijds op de plaats van levering alle voorwerpen te verwijderen die de prestatie plichtige zouden kunnen hinderen en anderzijds de bescherming op zich te nemen van de vloerbekleding van de ruimten waar de goederen dienen geplaatst te worden en van het overige meubilair dat hij ter plaatse laat tijdens de levering en de plaatsing. De klant dient een reservatie te maken voor de noodzakelijke parkeerruimte (een plaats van 10 meter lang) voor het gebouw waar de goederen dienen geleverd te worden. Alle kosten, verbonden aan de reservatie van dergelijke parkeerplaats zijn ten laste van de klant.

Artikel 7: Plaatsing

De plaatsing wordt uitsluitend door de gespecialiseerde diensten van de prestatie plichtige uitgevoerd. Indien het gevraagde voorschot niet volledig wordt betaald en/of de bijzondere bepalingen opgenomen in de offerte, is de prestatie plichtige gerechtigd de plaatsing niet aan te vatten. Bovendien is de prestatie plichtige gerechtigd de werken op te schorten indien de klant haar betalingsverplichtingen niet volledig nakomt. Alle bijkomende werken, met name op het gebied van elektriciteit, betegeling, waarvoor afzonderlijke prijsopgaven door gespecialiseerde aannemers moeten worden opgemaakt, vallen niet onder de plaatsing. De genoemde gespecialiseerde aannemers blijven als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van hun werken en aansprakelijk voor de schade die zij zouden kunnen veroorzaken. In het geval dat de plaatsen die ter beschikking werden gesteld aan de prestatie plichtige voor de installatie van het product niet overeen stemmen met de beschrijving op de bestelbon of de plannen, zal de prestatie plichtige, op eigen initiatief, ofwel het concept van indeling van het product kunnen veranderen met het oog op de aanpassing, ofwel een eventuele toeslag doen op de installatiekost voorzien in de bestelbon, zonder dat de klant zich hiertegen kan verzetten of zijn bestelling kan annuleren.

Artikel 8: Termijn

De uitvoeringstermijnen worden slechts ter indicatie weergegeven. De prestatie plichtige kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van deze termijnen. Ons uiterste best om binnen die termijnen te vallen is verzekerd!

Artikel 9: Basiswaarborg

Toepassingsgebied: deze basiswaarborg geldt uitsluitend jegens klanten in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit). Deze basiswaarborg is van toepassing tijdens de eerste twee jaren na datum van de levering. De basiswaarborg is van toepassing indien de niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering en voor zover de niet-conformiteit het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk verminderd.

Meldingstermijn: De consument dient, uiterlijk binnen twee maanden na vaststelling van een niet-conformiteit of nadat hij redelijkerwijze zulke niet-conformiteit had moeten vaststellen, de prestatie plichtige aangetekend te schrijven op de hoogte brengen van desbetreffende niet-conformiteit. Hij zal daarbij ook een kopie van de offerte/plannen en bijhorende factuur overmaken aan de prestatie plichtige.

Uitvoering waarborg: In geval van een niet-conformiteit, kunnen de goederen hersteld of vervangen worden. Indien de herstelling of de vervanging evenwel onmogelijk of buiten verhouding is, vervalt dit keuzerecht. De consument kan dan desgevallend een prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst verzoeken. De ontbinding van de koopovereenkomst is evenwel uitgesloten in geval van een gebrek aan overeenstemming van geringe waarde.

Uitsluitingsgronden: De prestatie plichtige geeft in geen geval een waarborg voor gebreken/schade die voortvloeien uit de volgende situaties:

 • Situaties die het gevolg zijn van overmacht, normaal gebruik en slijtage, onregelmatig of slecht onderhoud of slechte bewaring van het schrijnwerk. Onder normale slijtage dient o.a. te worden verstaan: algemene verwering zoals verkleuring, verbleking of vervorming.
 • Montage/installatie van elementen die niet door de prestatie plichtige zijn geproduceerd of door deze geleverd werden.
 • Tussenkomst en manipulatie aan de goederen door derden, d.w.z. zij die niet voor de prestatie plichtige of voor één van haar onderaannemers werken.
 • Het (her)installeren van goederen.
 • Contact met vocht.
 • Grote temperatuursverandering.
 • Overbelasting van de planken of schuiven.
 • Directe blootstelling aan het zonlicht.
 • Massief hout: een redelijk kleurverschil is dan ook aanvaardbaar en kan niet als gebrek beschouwd worden
 • Buitensporige belasting van de goederen zoals scharnieren, hendels en geleiders.
Artikel 10: Verlengde waarborg

Toepassingsgebied: de verlengde waarborg heeft betrekking op verborgen gebreken. De verlengde waarborg is van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het voorzienbaar bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk verminderd. De verlengde waarborg geldt voor 8 jaar.

Meldingstermijn: De klant dient na vaststelling van het gebrek of nadat hij redelijkerwijze het gebrek had moeten vaststellen, de prestatie plichtige hiervan aangetekend te schrijven op de hoogte te stellen met in bijlage kopie van de bestelbon, de getekende plannen en de corresponderende factuur en dit uiterlijk binnen 7 dagen. Bij gebreke daarvan kan de klant geen aanspraak maken op de verlengde waarborg

Uitvoering waarborg:

 1. de prestatie plichtige waarborgt uitsluitend dat de geplaatste goederen conform de gebruikelijke kwaliteitsnormen zijn (rekening houdende met de gebruikelijke gebruiksmarges); zonder rekening te houden met het eventuele gebruik en doel waartoe de klant de goederen bestemd.
 2. de prestatie plichtige heeft de keuze tussen herstelling of vervanging van de goederen die behept zijn met een verborgen gebrek. Indien de herstelling of vervanging volgens de prestatie plichtige onmogelijk of buiten proportie is, kan hij overgaan tot een prijsvermindering.
 3. een ontbinding van de koopovereenkomst is niet mogelijk, tenzij de prestatie plichtige expliciet anders beslist.

Uitsluitingsgronden: de prestatie plichtige geeft in geen geval een waarborg voor gebreken/schade die voortvloeien de volgende situaties:

 • Situaties die het gevolg zijn van overmacht, normaal gebruik en slijtage, onregelmatig of slecht onderhoud of slechte bewaring van het schrijnwerk. Onder normale slijtage dient o.a. te worden verstaan: algemene verwering zoals verkleuring, verbleking of vervorming.
 • Montage/installatie van elementen die niet door de prestatie plichtige zijn geproduceerd of door deze geleverd werden.
 • Tussenkomst en manipulatie aan de goederen door derden, D.w.z. zij die niet voor de prestatie plichtige of voor één van haar onderaannemers werken.
 • Het (her)installeren van goederen.
 • Contact met vocht.
 • Grote temperatuursverandering.
 • Overbelasting van de planken of schuiven.
 • Directe blootstelling aan het zonlicht.
 • Massief hout: een redelijk kleurverschil is dan ook aanvaardbaar en kan niet als gebrek beschouwd worden
 • Buitensporige belasting van de goederen zoals scharnieren, hendels en geleiders.
Artikel 11: Oplevering

De klant moet de uitgevoerde werken aan het eind van de werken nazien. In geval van foutieve uitvoering van de offerte/plannen, moet de klant dit binnen een termijn van maximum 8 dagen vanaf de plaatsing aangetekend schrijven naar de prestatie plichtige. De niet-betaling van de werken zal niet worden beschouwd als een geldige protest.

Artikel 12: Betaling

Bij akkoord van de offerte en de plannen moet een voorschot van 40% van de totaalprijs worden betaald. Het saldo moet uiterlijk bij aflevering betaald/overgeschreven worden. Bij niet betaling, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% en met een intrest van 12% vanaf de vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag is, naar believen van de prestatie plichtige, het integraal door de klant verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs. De overhandiging van een wissels, cheques of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt geldt slechts als betaling vanaf het ogenblik van definitieve en onherroepelijke verzilvering. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van de prestatie plichtige.

Artikel 13: Prijsbepaling en herziening

De prijzen van de prestatie plichtige zijn in belangrijke mate afhankelijk van de fluctuaties van de prijzen in de grondstoffen alsook van de prijzen van externe leveranciers van producten en materialen die worden verwerkt door de prestatie plichtige. Indien zich sedert de datum van ondertekening van de overeenkomst prijsstijgingen zouden voordoen van meer dan 5% in de grondstofprijzen en/of de prijzen van voormelde externe leveranciers, dienen deze prijzen te worden herzien en zal de prestatie plichtige deze prijsstijgingen doorrekenen aan de klant ten belope van maximum 80% van de totale prijs.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

Alle bij de prestatie plichtige bestelde artikelen, goederen, inrichtingselementen alsmede het meubel zelf en dergelijke schrijnwerk worden verkocht onder voorbehoud van de eigendomsrechten van de prestatie plichtige die slechts na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen op de klant overgaan. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, geeft de prestatie plichtige het recht bovenvermelde goederen bij de klant of zijn rechthebbenden terug te halen. Dit recht zal zelfs uitgevoerd worden in geval van samenloop van schuldeisers.

Artikel 15: Betwistingen, toepasselijke wetgeving

Onderhavige algemene voorwaarden, de bijhorende aanhangsels, de specifieke voorwaarden van het contract zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van enigerlei betwisting, ongeacht de prestatievoorwaarden of de betalingsregeling, zelfs ingeval van oproeping in vrijwaring of meerdere gedaagden zijn enkel voor de bevoegde rechtbank ven het gerechtelijk arrondissement waar de prestatie plichtige gevestigd is, dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de prestatie plichtige om het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd.